Målet med utbildningen

MotorsågskursDet övergripande målet är att minska risken för olycksfall och att förbättra arbetsmiljön. Systemet syftar till att erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar för olika typer av vanligt förekommande motorsågsarbeten enligt ett standardiserat, enhetligt och väl dokumenterat system. Utbildningen kan genomföras på olika sätt och systemet är öppet för olika utbildare. Proven måste dock genomföras av en certifierad instruktör, för att säkra ett korrekt genomförande av prov/bedömningar. Agne Bergkvist är certifierad examinator och instruktör enligt Säker Skogs regelverk för motorsåg och röjsåg och är certifierad att utfärda körkort för dessa redskap.

Proven för motorsågskörkort

Motorsågskörkortet har för varje nivå både ett praktiskt och ett teoretiskt prov. De teoretiska proven är frågor med tre svarsalternativ där endast ett är rätt. Man måste ha ett visst antal rätt för att vara godkänd. De praktiska proven varierar med nivå men alla innehåller sågning. Efter avklarad utbildning och godkänt teoretiskt samt praktiskt prov utfärdas ett personligt körkort. Körkortet intygar att innehavaren har kunskaper enligt Säker Skogs riktlinjer och kvalitetsnormer för respektive körkortsnivå.

Agne Bergkvist genomför följande nivåer av motorsågskörkort

Motorsågskörkort A = Grundläggande såghantering
Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).
Innehåll: Motorsågens skötsel, allmän sågteknik, säkerhetsregler för allmän sågning.
Exempel på arbetsuppgifter: Vedkapning, sågning vid byggverksamhet.

Motorsågskörkort B = Grundläggande trädfällning
Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt.)
Innehåll: Enklare trädfällning och upparbetning, säkerhetsregler vid trädfällning.
Exempel på arbetsuppgifter: Enklare trädfällning och skogsavverkning.

Motorsågskörkort C = Avancerad trädfällning
Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.
Innehåll: Fällning av lutande träd, kaptekniker vid stora spänningar i veden, nedtagning av fastfällda träd.
Exempel på arbetsuppgifter: Avancerad trädfällning, tillvaratagande av stormfällda träd, precisionsfällning.

Skadade, vindfällda träd
Motorsågskörkort S
= Skadade, vindfällda träd
Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och olika former av hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd i samband med t.ex. stormskador såsom nertagning av svårt fastfällda/fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning och tillvaratagande av vindfällda träd.
Innehåll: Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid nedtagning av fastfällda träd samt upparbetning i stormfälld skog. Ej avancerad trädfällning.
Exempel på arbetsuppgifter: tillvaratagande av skadade träd

Motorsågskörkort D = LinjearbeteMotorsågskörkort D = Linjearbete
Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning, nivå C (alternativt nivå S), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Observera att kunskap om elsäkerhet (godkänd ESA-utbildning, minst ESA-röj) är ett förkunskapskrav. Observera att ABSD endast ger kompetens för uppröjningsarbeten och inte ger kompetens att fälla träd bredvid ledning, t.ex. förebyggande trädsäkring.
Innehåll: Fällnings- och röjningsarbete vid ledningsgator och järnvägar.
Exempel på arbetsuppgifter: Förebyggande fällning av träd vid ledningsgata eller akut röjning av storm- eller snöfällda träd över ledning.

Motorsågskörkort E = Trädbeskärning/Skylift
Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för grundläggande motorsågning och trädfällning (nivå AB), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform. Observera att kunskap om hantering av själva arbetsplattformen är ett förkunskapskrav. Observera även att de biologiska och estetiska aspekterna kring trädbeskärning inte ingår.
Innehåll: Sågning med motorsåg och handsåg från skylift.
Exempel på arbetsuppgifter: Trädbeskärning.

Motorsågskörkort I = Industri
Syfte/Mål: Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och alternativa handredskap i industri.
Exempel på arbetsuppgifter: Lossa stockar eller virke som hamnat i spänn i t.ex. olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin.